گام دوم

گام دوم
  • # بررسی_پروژه
  • # قیمت‌گذاری_پروژه

در صورت تایید مبلغ و زمان پیشنهادی تحویل پروژه از سوی پژوهشگر محترم، جهت شروع روند انجام پروژه بایستی نصف مبلغ پیشنهادی را به عنوان بیعانه واریز نمایید. پس از واریز بیعانه، پژوهشگر محترم کار بر روی پروژه را آغاز می کند. مبلغ بیعانه تا انتهای پروژه به صورت امانت نزد گروه باقی می‌ماند.